DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

17.06.2021

NAJWYŻSZY STANDARD, NAJNIŻSZA ODPŁATNOŚĆ W WIELKOPOLSCE


Powiat Poznański konsekwentnie kierując się zasadą pomocniczości tworzy politykę społeczną na szczeblu samorządu powiatowego przyjazną seniorom i ich rodzinom. Realizowane są zgodnie z przyjętą strategią nie tylko działania na rzecz aktywizacji środowiska seniorów, integracji społecznej czy ochrony zdrowia. Powiat Poznański od początku swojego istnienia realizuje również zadania w zakresie pomocy społecznej, prowadząc między innymi Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach dla 100 osób w podeszłym wieku, o zasięgu ponadgminnym.


Obecny, wadliwy mechanizm finansowania pobytu w domach pomocy społecznej jest przyczyną wykluczenia społecznego, tworzy barierę finansową, nie tylko dla seniora wymagającego wsparcia i pomocy, ale przede wszystkim dla jego rodziny i gminy, której jest mieszkańcem.
Precedensem w skali kraju jest przejęcie przez Powiat Poznański znacznego ciężaru finansowania placówki i ustalenie kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na preferencyjnym poziomie. Tym samym, przy zachowaniu najwyższych standardów, zapewniono wszystkim seniorom wymagającym całodobowej opieki i wsparcia dostęp do usług świadczonych przez DPS w Lisówkach.

KOSZTY POBYTU W DPS W LISÓWKACH

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2021 wynosi jedynie 3.522,49 zł i jest to najniższy koszt utrzymania w DPS opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w roku 2021.
Zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zgodnie z ustawą są:
• mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu netto (emerytura, renta)
• rodzina (małżonek, zstępni przed wstępnymi)
• gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez rodzinę. Zatem, biorąc pod uwagę wysokość najczęściej wypłacanej w Polsce emerytury, średni koszt ponoszony przez rodzinę/gminę seniora, który zostanie mieszkańcem DPS w Lisówkach może kształtować się na poziomie około 2.400,00 zł.

KOMFORT, PRZYJAZNA ATMOSFERA


Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach posiada szeroką ofertę usług dedykowanych seniorom wymagającym pomocy instytucjonalnej. Dom świadczy całodobowe, kompleksowe usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i wspomagające. To, co wyróżnia DPS w Lisówkach na tle innych tego typu placówek, to między innymi:


• komfortowe pokoje, wyłącznie jedno i dwuosobowe, z balkonami,
• domowe posiłki, przygotowywane na miejscu z uwzględnieniem specjalistycznych diet,
• doskonale wyposażona baza rehabilitacyjna (kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, sala gimnastyczna, urządzenia do relaksacji i masażu), korzystanie z zabiegów nie wymaga żadnych dopłat,
• sala doświadczania świata, do prowadzenia zajęć z osobami z demencją starczą czy z chorobą Alzheimera,
• otoczenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, brak barier architektonicznych, leśny mikroklimat, alejki spacerowe, oczko wodne, to tylko niektóre elementy otoczenia, które sprzyjają prowadzeniu zajęć Nordic Walking, korzystaniu z siłowni zewnętrznej dostosowanej do seniorów i osób niepełnosprawnych,
• komunikacja z miastem Poznań - na terenie placówki znajduje się przystanek autobusowy,
• sklepik, gabinet fryzjerski, biblioteka, kaplica, sala teatralna wyposażona w sprzęt multimedialny,
• całodobowa recepcja z dostępem do prasy,
• możliwość podłączenia w każdym pokoju telefonu stacjonarnego,
• w części mieszkalnej dostęp do bezprzewodowej sieci WIFI, dzięki temu możliwe są połączenia za pośrednictwem komunikatora Skype, co ma niebagatelne znaczenie w obecnej epidemicznej sytuacji,
• mieszkańcy, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą brać udziału w nabożeństwach i mszach w kaplicy DPS, poprzez system wewnętrznej telewizji mają możliwość uczestnictwa w obrzędach religijnych nie wychodząc z pokoju,
• cyklicznie, dla chętnych, sprawniejszych mieszkańców organizowane są wyjazdy na zakupy, do banku, apteki w asyście pracownika DPS
• pokoje hotelowe dla rodzin odwiedzających seniorów

PROFESJONALNA OPIEKA DOŚWIADCZONEJ KADRY


Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów (psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, kapelan). DPS posiada również wykwalifikowaną kadrę medyczną, która zajmuje się bezpośrednią opieką nad mieszkańcami m.in. pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni. Po przyjęciu nowego mieszkańca opracowywany jest plan wstępnej adaptacji, a następnie indywidualny plan wsparcia. To podstawowe dokumenty pozwalające na zaplanowanie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańca, które są rozpoznawane na podstawie diagnoz, obserwacji oraz rozmów.

Mieszkańcy codziennie mają dostęp do zajęć terapeutycznych, relaksacyjnych, treningów, uwzględniających ich stan psycho-fizyczny. Pod okiem specjalistów usprawniają swoje procesy poznawcze, ćwiczą pamięć, zapobiegając tym samym problemom z pamięcią, myśleniem i liczeniem.
Rodzinnej atmosferze sprzyja organizacja spotkań z okazji świąt i wydarzeń tematycznych, celebracja urodzin mieszkańców, organizacja pikników na świeżym powietrzu, mityngów o charakterze rekreacyjnym i sportowym.

Mieszkańcy DPS w Lisówkach pozostają pod stałą opieką lekarza rodzinnego. Wizyty odbywają się na miejscu, co najmniej raz w tygodniu i na każde inne wezwanie. W przypadku konieczności szerszej opieki medycznej mieszkańcy dowożeni są do specjalistycznych poradni, pojazdem DPS przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych lub transportem sanitarnym. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, DPS pokrywa koszty leków i pieluchomajtek, za które ustalona jest ryczałtowa cena oraz część odpłatności – do wysokości limitu ceny przewidzianego w przepisach o Narodowym Funduszu Zdrowia.
Wysoki standard świadczonych usług potwierdza nagroda, jakiej Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach został laureatem, w ramach edycji konkursu „Laur Seniora”, podczas targów Viva Seniorzy 2019.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Do DPS w Lisówkach kieruje się na podstawie:

  1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
  2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę
  3. decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy (Ośrodek Pomocy Społecznej) właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Z kolei decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ prowadzący dom pomocy społecznej. W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, upoważniony do wydawania decyzji na podstawie upoważnienia Starosty jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Podstawą do wydania decyzji o umieszczeniu jest decyzja kierująca i ustalająca odpłatność.

Decyzja o skierowaniu do DPS może być wydana na czas nieokreślony lub określony np. 1 - 3 miesiące. Pobyt czasowy może być formą tzw. opieki wytchnieniowej, czyli dotychczasowy opiekun seniora odpoczywa od codziennych obowiązków związanych z trudną opieką nad osobą cierpiącą np. na chorobę Alzheimera. Pobyt czasowy w DPS służy również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb seniora w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW PRIORYTETEM

W sytuacji trwającej epidemii koronawirusa, dzięki wsparciu Powiatu Poznańskiego, a także pozyskanym środkom zewnętrznym, DPS w Lisówkach sukcesywnie był i jest wyposażany w sprzęt oraz technologie, które ograniczają ryzyko zakażeń. Oprócz środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice, płyny dezynfekcyjne, przyłbice, odzież ochronna) na wyposażeniu DPS znajdują się m.in. system termowizji, bramka dezynfekcyjna, automatyczne bezdotykowe standy do dezynfekcji rąk, mata UV do dezynfekcji obuwia, zamgławiacz, lampy UV, ozonatory,
System termowizji podniósł standard bezpieczeństwa w zakresie zdalnego pomiaru temperatury wraz z synchronizacją z automatycznym systemem drzwi wejściowych do budynków. DPS w Lisówkach to jeden z nielicznych domów pomocy społecznej wyposażony w tak zaawansowany i dokładny system pomiaru temperatury ciała. Ponadto wszystkie pomieszczenia w budynku mieszkalnym posiadają nowoczesną bezprzewodową instalację przyzywową (m.in. przyciski w formie opaski na rękę), obiekt wyposażony jest w system sygnalizacji pożaru oraz system monitoringu.

PRZYSZŁOŚĆ

Dotychczasowe nakłady poniesione przez Powiat Poznański na utrzymanie obiektu, bieżące remonty, wyposażenie w sprzęt, termomodernizację budynków wchodzących w skład kompleksu DPS w Lisówkach, to działania perspektywistyczne. Według prognoz GUS dotyczących stanu ludności w województwie wielkopolskim do roku 2050 liczba osób w wieku 65 lat i więcej zwiększy się o 116,7 %, a osób w wieku 80 lat i więcej aż o 168,4 %.
Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach jest doskonale przygotowany już teraz aby odpowiadać na wyzwania systemowe starzejącego się społeczeństwa.

FOT: USNPLASH

dopłata jak jak z miejscem lekarz Lisówki opieka pomoc Pomocy Społecznej senior się dostać wielkopolska