Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW RADIA EMAUS

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-245) przy ul. Chartowo 5, zwane dalej Radiem.

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich konkursów organizowanych na fanpage’u Radia (na stronie www.facebook.com/RadioEmausPoznan) oraz odpowiednio na antenie Radia, chyba że w zapowiedziach konkursu ogłoszono inny regulamin. Regulaminy wszelkich konkursów publikowane są na stronie Radia (www.radioemaus.pl/) w zakładce „Radio/ Regulaminy konkursów”.

Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Radio. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które w czasie trwania konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu nadeślą najciekawszą z punktu widzenia Radia odpowiedź na pytanie konkursowe.

§ 2 Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników/ współpracowników Radia i innych podmiotów działających na zlecenie Radia w związku z przeprowadzaniem konkursu oraz członków ich rodzin.

Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 1 rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą i pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Udział w konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 3 Zasady Konkursu

W przypadku konkursu na fanpage’u Radia (na stronie www.facebook.com/RadioEmausPoznan) zadaniem uczestnika jest opublikowanie pod postem konkursowym komentarza zgodnie ze wskazaną w poście konkursowym treścią. W przypadku konkursu radiowego zadaniem uczestnika jest odpowiednio udzielenie odpowiedzi w wiadomości SMS na numer 601 077 033 zgodnie z ogłoszonym na antenie pytaniem.

Każdy Uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz albo odpowiednio udzielić tylko jednej odpowiedzi.

Organizator dokona oceny komentarzy i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u w terminie wskazanym w poście konkursowym, albo odpowiednio na antenie Radia w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu.

Wysłanie komentarza albo udzielenie odpowiedzi przez uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Radia autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie komentarza na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 4 Nagrody dla uczestników Konkursu

Fundatorem nagród jest Radio oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie.

Liczba zwycięzców w konkursie zależy od puli nagród przeznaczonej dla danego konkursu i ogłoszonej w poście konkursowym albo odpowiednio w ogłoszeniu radiowym.

O wygranej i sposobie jej odbioru zwycięzca informowany jest przez osobę, prowadzącą dany konkurs, która podejmuje próbę kontaktu przy użyciu zgromadzonych danych.

Zwycięzcy odbierają nagrody osobiście w Biurze Promocji i Reklamy Radia Emaus od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00 w ciągu dwóch tygodni od dnia wygrania nagrody.

Zwycięzcy, którzy podadzą adres do korespondencji spoza Poznania, otrzymają nagrody pocztą, pod warunkiem, że nagroda będzie mogła być zapakowana w kopertę formatu A4.

Nagrody niemieszczące się w kopertę A4 zwycięzcy zobowiązani są odebrać osobiście w Biurze Promocji i Reklamy Radia Emaus od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00 w ciągu miesiąca od dnia wygrania nagrody.

W przypadku nieodebrania nagród w terminie miesiąca od dnia wygrania nagrody w danym konkursie Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.

Nagrody za zwycięstwo w konkursie o jednorazowej wartości przekraczającej 760 zł podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoba otrzymująca nagrodę, obowiązana jest wpłacić na konto bankowe lub do kasy Radia (organizatora konkursu) kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody rzeczowej, przed wydaniem wygranej nagrody w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty przyznania nagrody.

O wartości nagrody i wysokości należnego podatku osoba otrzymująca nagrodę zostanie powiadomiona telefonicznie lub pisemnie, bezpośrednio po wygranej.

§ 5 Reklamacje

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu, w tym etapem wyłaniania zwycięzców czuwać będzie powołana przez Radio co najmniej dwuosobowa komisja konkursowa składająca się z pracowników Radia.

Po wyłonieniu zwycięzców komisja konkursowa sporządzi protokół zawierający wyniki konkursu. Każdy uczestnik konkursu, na pisemny wniosek ma prawo zapoznania się z protokołem w terminie do 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców.

Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzców.

Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Radia – ul. Zielona 2, 61-851 Poznań.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję konkursową w ciągu 14 dni od dnia wpływu. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

§ 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Akceptacja niniejszego regulaminu zgodnie z § 2 ust. 5 oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu, adres do korespondencji, profil na Facebooku) oraz odpowiedź konkursowa i informacja o wygranej, a także innych podanych przez uczestnika danych osobowych, przez Radio Emaus ( ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań) w celu przeprowadzenia i rozliczenia konkursu, w tym publicznego ogłoszenia wyników na antenie radia lub na fanpage’u Radia.

Radio Emaus jest administratorem tych danych. Odbiorcą danych jest uczestnik konkursu, a także odbiorcy treści emitowanych na antenie radia i udostępnianych na fanpage’u Radia.

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika i ma on prawo wycofania jej w dowolnym momencie. Dane są przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy zgoda nie zostaje cofnięta, dane są przetwarzane do roku od dnia wygranej.

Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7 Postanowienia końcowe

Radio zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w niniejszym regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

Radio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) albo niewłaściwe działanie funkcjonalności dostępnych na fanpage’u.

Radio nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Poczty polskiej, firm kurierskich jak również za jakikolwiek działania/zaniechania zwycięzców nieprzewidziane przez niniejszy regulamin lub z nim niezgodne, jednak z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Radio Emaus (ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań) informuje, że przetwarza dane osobowe udostępnione na stronach radia w mediach społecznościowych takich jak funpage na Facebooku (https://www.facebook.com/RadioEmausPoznan), kanał na You Tube (www.youtube.com/channel/UChTf10infXaJvp_WyDAJdFg) oraz profil na Instagramie (https://www.instagram.com/radioemaus/), jedynie w zakresie dostępnych w ramach serwisów funkcjonalności i w celu zarządzania treścią tych stron.

Radio Emaus jest współadministratorem tych danych. Odbiorcami danych jest osoba, której dane dotyczą oraz inni użytkownicy tych stron.

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda udzielona administratorom portali i można ją wycofać w dowolnym momencie. W tym celu należy kontaktować się z administratorem danego portalu. Dane będą przetwarzane do czasu ich udostępniania przez osobę, której dane dotyczą.

Każdy ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.